31

Superlocal

Projecteigenaar: Gemeente Kerkrade
Looptijd: tot 2020

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen met in totaal 12 partijen (waaronder ook de Stadsregio Parkstad Limburg) aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling. Momenteel wordt één flat duurzaam gesloopt, de vrijkomende materialen worden in het projectgebied opnieuw gebruikt.

IBA ondersteunt het expogebouw dat is samengesteld uit drie appartement-delen van de flat. Deze werden in oktober 2017 uit de flat gehesen. Uitdaging is dat zoveel mogelijk van het betonnen casco van een woning kan worden hergebruikt. Door de circulaire aanpak hopen de partners een nieuwe impuls aan de projectlocatie te geven die tevens een positieve uitstraling heeft naar de omliggende buurt Bleijerheide in Kerkrade.

Het SUPERLOCAL-project is een open source project. Dat wil zeggen dat de kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld. Om te toetsen of de ambitie ‘volledig hergebruik van materialen uit het projectgebied’ economisch en maatschappelijk haalbaar is, voeren de projectpartners experimenten uit. Gemeente Kerkrade heeft, samen met de andere partijen, op initiatief van IBA een subsidieaanvraag bij de EU ingediend. In oktober 2017 is door de EU vijf miljoen euro toegekend aan dit unieke en innovatieve project.

Meer weten over het project? Klik hier.

UIA subsidie.
Project: Super Circular Estate.

[en] The Super Circular Estate contributes to a sustainable, low carbon, resource efficient economy by creating high-quality, desirable urban environment and affordable housing opportunities based on breakthrough innovative material and social circular solutions. Europe’s first circular estate is based in a sustainable shrinkage area in Stadsregio Parkstad Limburg in the South of the Netherlands. In the next 30 years, the Parkstad Limburg region’s population will shrink by 27% due to population ageing and young people moving to urban agglomeration cities such as Amsterdam and Rotterdam. This implies that less housing accommodation will be demanded in the following decades. High-rise apartment buildings, which were mainly built in the 1960s when housing shortage was a primary issue, no longer satisfy requirements and inhabitants’ needs. Three vacant high-rise apartment buildings in the project-area in the City of Kerkrade contain valuable materials, qualities and former social structures. Demolition of these buildings will irreversibly impair these values. The objective of the Super Circular Estate is to circularly reuse these values within the project area whilst boosting the local economy and creating a high-quality and desirable urban environment. The former social structures will be recovered by actively stimulating former inhabitants to take residence in the area again. The project serves as a best example for approximately 1250 similar housing accommodations in the Parkstad Limburg region. More about the UIA project? click here.

[nl] Het Super Circular Estate project draagt ​​bij aan een duurzame, koolstofarme, hulpbronnenefficiënte economie door een hoogwaardige, aantrekkelijke stedelijke omgeving te creëren en betaalbare huisvestingsmogelijkheden te bieden op basis van baanbrekend innovatief materiaal en sociale circulaire oplossingen. Het eerste circulaire landgoed van Europa is gevestigd in een duurzaam krimpgebied in Parkstad Limburg in het zuiden van Nederland. In de komende 30 jaar krimpt de bevolking van de regio Parkstad Limburg met 27% als gevolg van de vergrijzing en jongeren die verhuizen naar stedelijke agglomeratiesteden zoals Amsterdam en Rotterdam. Dit impliceert dat er in de komende decennia minder woonruimte zal worden geëist. Hoogbouwappartementen, die vooral in de jaren zestig werden gebouwd toen er sprake was van een tekort aan woningen, waren een primaire kwestie, voldeden niet meer aan de eisen en de behoeften van de bewoners. Drie leegstaande flatgebouwen in het projectgebied in Kerkrade bevatten waardevolle materialen, kwaliteiten en voormalige sociale structuren. Het slopen van deze gebouwen zal deze waarden onomkeerbaar aantasten. Het doel van het Super Circulaire Domein is om deze waarden binnen het projectgebied circulair te hergebruiken, terwijl het de lokale economie stimuleert en een hoogwaardige en wenselijke stedelijke omgeving creëert. De vroegere sociale structuren zullen worden teruggewonnen door voormalige inwoners actief te stimuleren opnieuw in het gebied te verblijven. Het project dient als een goed voorbeeld voor ongeveer 1250 vergelijkbare woonaccommodaties in de regio Parkstad Limburg.

© IBA Parkstad – PrivacyCookies

Cookies & privacy

Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Instellingen